"เมืองเกษตรปลอดภัย ให้อาหารข้าวทางใบ โอท็อปขึ้นชั้นบรรลือ เขตร์นี้คือเมืองคนดีศรีอยุธยา"
 
       
   
ข่าวส่งเสริมการเกษตร
 
   
สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง
 
       
 
เชื้อราบิวเวอร์เรีย  
 
การผลิตน้ำหมักชีวภาพ  
 
ข้อแนะนำการควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
 
เศรษฐกิจพอเพียง  
 
เตือนเกษตรกรเหลือเวลาอีก 1 เดือน ในการจำนำข้าวเปลือกนาปี 2551/52  
 
สำนักงานเกษตรอำเภอเตือนข้าวในช่วงอากาศเริ่มหนาว  
 
เกษตรอำเภอลาดบัวหลวงเปิดให้เกษตรกรมาขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชในฤดูแล้ง ปี 2551/52  
 
เกษตรกรเตรียมออกใบรับรองให้ชาวนาไว้เป็นหลักฐานในการจำนำข้าวเปลือกนาปี ปี 2551/2552  
 
อำเภอลาดบัวหลวงให้เกษตรกรมายื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2551