"ลาดบัวหลวงสวยแสน แดนปฏิรูปที่ดิน ถิ่นเกษตรกรรม สายน้ำพระยาบันลือ เลื่องชื่อสองศาสนา ชาวประชา "พอเพียง""
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลระดับอำเภอ
 
     
 
ประวัติอำเภอลาดบัวหลวง
สภาพทั่วไป
เขตการปกครอง
พื้นที่การเพาะปลูก
ชุดดินอำเภอ
สถิติน้ำฝน