"ลาดบัวหลวงสวยแสน แดนปฏิรูปที่ดิน ถิ่นเกษตรกรรม สายน้ำพระยาบันลือ เลื่องชื่อสองศาสนา ชาวประชา "พอเพียง""
 
 
 
 
    เมนู
         
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
      แผนพัฒนา(แผ่นเดียว)
      แผนที่ Zoning
      ข้อมูลแปลงใหญ
      ศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพ(ศพก.)
      ข้อมูลการผลิตข้าว
   
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน(ศจช.)
 
 
 
 
 
 
 
      ถาม-ตอบ ปัญหาการเกษตร
 
   
       
   
 
   
 
 

ภาพกิจกรรมต่างๆประจำเดือน

 
 

วันที่ 7 มีนาคม 2560
นายโสภณ น้ำจันทร์ เกษตรอำเภอลาดบัวหลวง รับการสนับสนุนสารชีวภัณฑ์ จากนางยุรี ศศิรัตน์ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อนำมาทำการขยายเชื้อรองรับความต้องการของเกษตรกร และเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้สารชีวภัณฑ์ในการควบคุม ป้องกัน และกำจัดศัตรูพืช ณ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 
 
 
 
วันที่ 6 มีนาคม 2560
นายโสภณ น้ำจันทร์ เกษตรอำเภอลาดบัวหลวง พร้อมด้วย นางสาวชุติมา เชิงหิรัญ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และนางสาวมณีวรรณ ธรรมกิจ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เข้าร่วมประชุมชี้แจงและฝึกอบรมแนวทางการปฏิบัติงานการเงิน การคลัง และพัสดุ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2560


 
 
 

วันที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 15.00 น.
นายโสภณ น้ำจันทร์ เกษตรอำเภอลาดบัวหลวง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องรับรองชั้น 1 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

     

วันที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น.
นายโสภณ น้ำจันทร์ เกษตรอำเภอลาดบัวหลวง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร กรณีสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 
 
   
       
       
       
       
       
       
       
         
         
       
       
       
       
       
       
       
         
        ดาวโหลดต่างๆ      
          +   แบบฟอร์มต่างๆ      
          +  โปรแกรมเกี่ยวข้องทำเว็บไซด      
          +  โปรแกรมสำเร็จรูป      
          +  โปรแกรมทั่วไป        
          +  คู่มือประชาชน        
           
           
           
 
  ของดีท้องถิ่น  
     
ภาพข่าวย้อนหลัง
 
   
 

ข่าวเกษตรก้าวหน้า ปี 2558

การปลูกพืชใช้น้ำน้อย
  ข่าวอารักขาพืช (ประชาสัมพันธ์)
     รายละเอียด>> 
ประชาสัมพันธ์โรคไหม้ใบข้าว
   
     
       
       
       
       
           
         
     
 
 
       
       
       
   
   
   
   
สาระน่ารู้
   
   
       
 
คุณค่าของผักพื้นบ้าน
 
มะรุมพืชมหัศจรรย์
         
มะขาม เป็นยาดี ฯลฯ
ดื่มชา เขียว ดำ ขาว หรือแดงดี ?
         
   
     
   
 
     
   
       
       
       
         
         
     
     
     
             
               
   
วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการเกษตร
"เป็นองค์กรนำในการพัฒนาและ
ส่งเสริมครอบครัวเกษตรกรอยู่ดี
กินดี อย่างยั่งยืน"
 
สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง
232 หมู่ที่ 3 ต.ลาดบัวหลวง
อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
โทรศัพท์ 0-3537-9146
E-Mail : latbualuang_10@hotmail.com
ปรับปรุงครั้งล่าสุด  : 20/01/2560
 
คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร
"มีคนอยู่ทั่วทิศ
เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร"