"ลาดบัวหลวงสวยแสน แดนปฏิรูปที่ดิน ถิ่นเกษตรกรรม สายน้ำพระยาบันลือ เลื่องชื่อสองศาสนา ชาวประชา "พอเพียง""
 
 
 
 
สถาบันเกษตรกร
 
 
 
 
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
 
 
 
สภาแม่บ้านเกษตรกรตำบลหลักชัย
 
 
สภาแม่บ้านเกษตรกรตำบลสามเมือง
 
 
สภาแม่บ้านเกษตรกรตำบลคลองพระยาบันลือ
 
 
สภาแม่บ้านเกษตรกรตำบลสิงหนาท
 
 
สภาแม่บ้านเกษตรกรตำบลพระยาบันลือ
 
 
สภาแม่บ้านเกษตรกรตำบลคู้สลอด
 
 
สภาแม่บ้านเกษตรกรตำบลลาดบัวหลวง
 
     
กลุ่มเกษตรกร
 
 
เกษตรกรดีเด่นระดับอำเภอ
 
 
อาสาสมัครเกษตรกรอำเภอลาดบัวหลวง
 
     
กลุ่มยุวเกษตรกร
 
 
อาสาสมัครยุวเกษตรกรอำเภอลาดบัวหลวง