"ลาดบัวหลวงสวยแสน แดนปฏิรูปที่ดิน ถิ่นเกษตรกรรม สายน้ำพระยาบันลือ เลื่องชื่อสองศาสนา ชาวประชา"พอเพียง""
 
 
 
 
คู่มือประชาชน (พรบ.อำนวยความสะดวกทางราชการ ปี 2558)