"เมืองเกษตรปลอดภัย ให้อาหารข้าวทางใบ โอท็อปขึ้นชั้นบรรลือ เขตร์นี้คือเมืองคนดีศรีอยุธยา"
 
 
 
 
แมลงดี-แมลงร้าย
 
 


          
            โดยปกติในนาข้าวจะมีศัตรูธรรมชาติจำพวกแมลง  แมงมุม  และโรคแมลงต่าง ๆ จำนวนมากคอยทำลายแมลงศัตรูข้าว
 แมลงศัตรูธรรมชาติที่มีประโยชน์เหล่านี้คอยควบคุมจำนวนแมลงศัตรูข้าว ให้อยู่ในสมดุลย์ทีจะไม่ทำลายข้าวให้เสียให้เสียหาย
โดยเฉพาะในนาข้าวที่ไม่มีการการใช้สารเคมีฆ่า แมลงจะทำให้แมลงศัตรูธรรมชาติมีชีวิตและเจริญพันธุ์ต่อไปได้  ถ้าปราศจากแมลงศัตรูพืชเหล่านี้  แมลงศัตรูข้าวจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนทำความเสียหายให้แก่ข้าวในนาได้อย่างมาก       แมลงศัตรูข้าวและแมลงศัตรูธรรมชาติมีจำนวนมากมายหลายชนิด  เกษตรกรจึงควรทำความรู้จักว่า  อะไรคือ  แมลงศัตรูข้าว  อะไรคือ  แมลงศัตรูธรรมชาติทีควรอนุรักษ์ให้มีอยู่ในนาข้าว  ในที่นี้ได้หยิบ ยกมานำเสนอเพียงบางส่วน  แต่ในความเป็นจริงแล้วทั้งแมลง ดี แมลงร้าย ในนาข้าวนั้น   มีอีกมากหลายชนิด
       
แมลงร้ายในนาข้าว แมลงร้ายในนาข้าว
เพลี้ยไฟ
 ด้วงดิน
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
จิ้งหรีดหางดาบ
เพลี้ยจักจั่นสีเขียว
มวนเพชรฆาต
บั่ว
ด้วงเต่า
หนอนกอแถบลาย
มวนจิ้งโจ้น้ำเล็ก
หนอนกอสีครีม
แมลงหางหนีบ
หนอนกอแถบลายสีม่วง
แตนเบียนของหนอนใบห่อข้าว
หนอนกระทู้กล้า
แตนเบียนของหนอนกระทู้
หนอนห่อใบข้าว
แตนเบียนของหนอนกอข้าว
แมลงสิง
แมลงปอเข็ม