สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง 
http://ayutthaya.doae.go.th/latbualuang
 
 
     
 
"ลาดบัวหลวงสวยแสน แดนปฏิรูปที่ดิน ถิ่นเกษตรกรรม สายน้ำพระยาบันลือ เลื่องชื่อสองศาสนา ชาวประชา "พอเพียง" "
 
     
 
   
   
   
   
นายโสภณ น้ำจันทร์
   
       
เกษตรอำเภอลาดบัวหลวง
     
       
     
 
 
งานส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
งานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร,งานประชาสัมพันธ์
 
นางสาวฉัตรลดา เทพทร
นายชัยสิทธิ์ ภักดีประเสริฐ
นางสาวนวพร บุญเพชรแก้ว
 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
 
รับผิดชอบตำบลคู้สลอด
รับผิดชอบตำบลลาดบัวหลวง,ตำบลพระยาบันลือ
 รับผิดชอบตำบลหลักชัย,ตำบลสามเมือง
 
โทร.0922474269
   
โทร.092-2474270
โทร.089-2474272
   
งานอารักขาพืช
   
งานบริหารทั่วไป
นางสาวธารารัตน์ สังข์ทอง
 
นางสาวชุติมา เชิงหิรัญ
นางสาวมณีวรรณ ธรรมกิจ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
 
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 เจ้าพนักงานธุรการ(พนักงานราชการ)
 
รับผิดชอบตำบลสิงหนาท,ตำบลคลองพระยาบันลือ
โทร.081-7209312
โทร.035-379146
 
โทร.0922474271
 
   
   
นางกัญญาภัค เนื่องนาคา
 
   
พนักงานทำความสะอาด
 
   
โทร.035-379146
 
 
   
 
             
               
  
 
 

 

 
             
               
   
วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการเกษตร
"เป็นองค์กรนำในการพัฒนาและ
ส่งเสริมครอบครัวเกษตรกรอยู่ดี
กินดี อย่างยั่งยืน"
 
สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง
232 หมู่ที่ 3 ต.ลาดบัวหลวง
อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
โทรศัพท์ 0-3537-9146
E-Mail : latbualuang.10@gmail.com
 
คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร
"มีคนอยู่ทั่วทิศ
เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร"