สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง 
http://ayutthaya.doae.go.th/latbualuang
 
 
     
 
"เมืองเกษตรปลอดภัย  ให้อาหารข้าวทางใบ  โอท็อปขึ้นชั้นบรรลือ  เขตร์นี้คือเมืองคนดีศรีอยุธยา"
 
     
 
   
   
   
   
   
       
นายนภดล วิทยาภรณ์
     
       
เกษตรอำเภอลาดบัวหลวง
     
   
   
   
 
   
นายชรินทร์ ไตรศักดิ์ศรี
   
นางสาวสุนิษา อรุณคีรีวัฒน์
นายวราวุธ สุวรรณรัตน์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลพระยาบันลือ,ลาดบัวหลวง
   
รับผิดชอบตำบลหลักชัย
รับผิดชอบตำบลคู้สลอด,,สิงหนาท,สามเมือง
คลองพระยาบันลือ
   
รับผิดชอบงานสถาบันระดับอำเภอ,งานอารักขาพืช
รับผิดชอบงานด้านยุทธศาสตร์,ประชาสัมพันธ์
รับผิดชอบงานฝ่ายส่งเสริมการผลิต,ส่งเสริมพัฒนาเกษตรกร
โทร.080-5899021
โทร.089-6299330
โทร.081-7333224
   
 
 
   
นางสาวมณีวรรณ ธรรมกิจ
   
นางสาวชุติมา เชิงหิรัญ
นางบุษบา สว่างอารมย์
 
เจ้าพนักงานธุรการ
   
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
พนักงานทำความสะอาด
 
โทร.035-379146
   
โทร.081-7209312
 
โทร.035-379146
 
   
 
             
               
  
 
 
 
             
               
   
วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการเกษตร
"เป็นองค์กรนำในการพัฒนาและ
ส่งเสริมครอบครัวเกษตรกรอยู่ดี
กินดี อย่างยั่งยืน"
 
สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง
232 หมู่ที่ 3 ต.ลาดบัวหลวง
อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
โทรศัพท์ 0-3537-9146
E-Mail : latbualuang_10@hotmail.com
 
คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร
"มีคนอยู่ทั่วทิศ
เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร"