"เมืองเกษตรปลอดภัย ให้อาหารข้าวทางใบ โอท็อปขึ้นชั้นบรรลือ เขตร์นี้คือเมืองคนดีศรีอยุธยา"
 
 
 
 
เกี่ยวกับเรา
 
     
 
 ประวัติสำนักงาน
 
สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดิมมีสำนักงานปฏิบัติราชการอยู่ที่ ที่ว่าการอำเภอลาดบัวหลวง ตำบลลาดบัวหลวง ต่อมาในปี2526 กรมส่งเสริมให้ดำเนินการจัดหาพื้นที่ในการสร้างสำนักงานเกษตรอำเภอเป็นของตนเอง โดยจัดหาได้พื้นที่สาธารณะชื่อลาดบัวหลวง หมู่ 3 ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื้อที่ 3 งาน 59 ตารางวา โดยกรมส่งเสริมขอถอนสภาพพื้นที่สาธารณะเป็นที่ราชพัสดุ อยู่ในความปกครองของกรมส่งเสริมการเกษตร จากกรมธนารักษ์ และได้ดำเนินการก่อสร้างสำนักงานเกษตรอำเภอแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2527โดยมีสิ่งก่อสร้าง ดังนี้

1. อาคารสำนักงานเกษตรอำเภอ จำนวน 1 หลัง

2. โกดังเก็บพัสดุ จำนวน 1 หลัง

3. บ้านพักเรือนแถว จำนวน 3 ยูนิต 1 หลัง

4. บ้านพักเจ้าหน้าที่ จำนวน 5 หลัง

โดยใช้เป็นสำนักงานเกษตรอำเภอในการปฏิบัติราชการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2527 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

 
 วิสัยทัศน์
 
วิสัยทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาเกษตรกรให้มีอาชีพ และรายได้ที่มั่นคง ชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

บทบาทหน้าที่ของสำนักงานเกษตรอำเภอ

1. การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และองค์กรเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
2. การดำเนินการส่งเสริมและประสานงานการถ่ายทอดความรู้การผลิต และจัดการผลผลิตพืช ประมง ปศุสัตว์

3. การดำเนินการฝึกอบรมอาชีพเกษตรกร เพื่อให้สามารถผลิตและจัดการสินค้าเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. การดำเนินให้บริการทางการเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร

5. การดำเนินการผลิตและเผยแพร่เอกสาร คำแนะนำ และสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อใช้ในการส่งเสริมการเกษตร

6. การดำเนินการเกี่ยวกับการประสานงานการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ

7. การดำเนินการด้านความร่วมมือในการเชื่อมโยงและพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร

8. การกำหนดระบบและดำเนินการเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน

หน้าที่ของแต่ละฝ่าย
งานบริหาร มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ควบคุม กำกับ การบริหารงานบุคค
ลของสำนักงานเกษตรอำเภอ
2. ศึกษาวิเคราะห์ และวางแผนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในเขตอำเภอให้เป็นไปตามนโยบายของทางราชการ
3. ควบคุมกำกับ ติดตามการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้
4. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจของเกษตรอำเภอ หรือตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนด
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. งานธุรการ – งานสารบรรณ
2. งานการเงิน-บัญชีและพัสดุ
3. การบันทึกข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์
4. งานด้านประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

งานส่งเสริมการเกษตร มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
1. เป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร และรับผิดชอบศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
2. ศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่เกษตรกรและชุมชนเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริมการเกษตรในตำบลที่รับผิดชอบ
3. ส่งเสริมและประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตและการจัดการผลผลิตพืช – ประมงน้ำจืด และปศุสัตว์
4. ให้บริการส่งเสริมอาชีพ การดำเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
5. ให้คำปรึกษาและสนับสนุนให้เกษตรกรและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร
6. รับผิดชอบในการจัดทำข้อมูล และรายงานผลการดำเนินงาน ของสำนักงานเกษตรอำเภอ
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

งานสถาบันเกษตรกร มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
1. การดำเนินงานสถาบันเกษตรกรของอำเภอ
2. การดำเนินงานพ.ร.บ. วิสาหกิจชุมชน
3. ให้บริการส่งเสริมอาชีพ การดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
4. การช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ
5. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 การเดินทาง